Mẫu 06/GTGT – Áp dụng PP tính thuế giá trị gia tăng mới nhất

Đối với doanh nghiệp mới thành lập gần như được mặc định kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Với doanh nghiệp hoạt động lâu năm có doanh thu lớn muốn được cần kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cần làm mẫu 06/GTGT gửi nên cơ quan thuế chủ quản được kê khai thuế theo phương pháp này.

Sau đây CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH giới thiệu các bạn mẫu 06/GTGT đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: Công ty Luật TNHH Hoàng Anh

Mã số thuế: 2300975057

Địa chỉ: Phòng 304.1, tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn pháp luật, tư vấn thuế...

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                             Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 
nothing