Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Công ty Luật TNHH Hoàng Anh cung cấp mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày ……tháng …… năm 2017
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): TRƯƠNG VĂN A là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới X
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi  
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH ABC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): ..................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số 2, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại:   0988 123 456                                           Fax: ...................................................
Email:                                                                                        Website: .
Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất.(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).
4. Ngành, nghề kinh doanh(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
STT Tên ngành Mã ngành
  1.  
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 4931
  1.  
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
  1.  
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
  1.  
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759
  1.  
Xây dựng nhà các loại 4100
  1.  
Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
  1.  
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
  1.  
Hoạt động thiết kế chuyên dụng chi tiết: Trang trí nội thất. 7410
  1.  
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
5. Chủ sở hữu:
a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:
Họ tên chủ sở hữu: TRƯƠNG VĂN A                          Giới tính: Nam
Sinh ngày:  10/8/1984          Dân tộc: Kinh                              Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 012345678999 Nơi cấp: Cục quản lý cư trú và DLQG về dân cư ; Ngày cấp 21/4/…..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:                                             Fax: .............................................................................
Email:                                                               Website: ...................
b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:
Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ....................................................................
Do: ...................................................................... cấp/phê duyệt ngày ............ /....... /..............
Địa chỉ trụ sở chính:
Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hội đồng thành viên
Chủ tịch công ty
6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)
7. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
 
 
100%
 
 
2.000.000.000 VNĐ
Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng 100% 2.000.000.000 VNĐ
8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ tên : TRƯƠNG VĂN A                         Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc công ty
Sinh ngày:  10/8/1984          Dân tộc: Kinh                              Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 012345678999 Nơi cấp: Cục quản lý cư trú và DLQG về dân cư ; Ngày cấp 21/4/…..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:                                                    Fax: ......................................................................
Email: ................................................................................... Website: ......................................
9. Thông tin đăng ký thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:..............................
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..
Quốc gia: ……………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..
Email: …………………………………………………………………
3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập  
X
Hạch toán phụ thuộc  
 
5 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6 Tổng số lao động: 06
7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không): Không
8 Đăng ký xuất khẩu (có/không): Có
9 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….
Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
    Giá trị gia tăng  
X
    Tiêu thụ đặc biệt
    Thuế xuất, nhập khẩu  
X
    Tài nguyên
    Thu nhập doanh nghiệp  
X
    Môn bài  
X
    Tiền thuê đất
    Phí, lệ phí
    Thu nhập cá nhân  
X
    Khác
11 Ngành, nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng .
10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ................................................................................................................................................
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ................................................................................................................................................
Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.
Tôi cam kết:
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.
Các giấy tờ gửi kèm:
 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)
 
 
 
TRƯƠNG VĂN A
   

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Luật sư: Dương Hải  0989 034 655 – Giám đốc
Đ/c: P 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh

Email: luatsubacninh@gmail.com  -  website: luatsubacninh.com

nothing